Green Up Yourself

да „промовира претприемништво и вработливост на млади кои живеат во руралните средини во Европа, преку обука за зелени и претприемачки вештини, како и преку промоција на зелено претприемништво“

Целите

Ц.1

„Идентификување на потребите за обука, зелените сегменти за вработување и
добрите практики поврзани со зеленото вработување во Европската унија“

Ц.2

„Развој на програма за обука и иновативни дигитални алатки за промоција на
зелени вештини и претприемништво за млади“

Ц.3

„Да се обучат професионалци кои работат со млади луѓе за зелени и претприемачки
вештини за млади“

Ц.4

„Промовирање на вработливоста на невработените млади луѓе, кои живеат во
руралните средини на Европската Унија, преку обука за зелени вештини, промоција и
свесност за зелените можности за вработување“

Ц.5

„Промовирање на вмрежување на европско ниво и поддршка на други ентитети кои
работат на подобрување на пристапот на ранливите групи на пазарот на труд и промоција
на зеленото вработување“

Ц.6

„Подигнување на свеста кај населението на Европската унија за прашања поврзани
со вработувањето и зеленото претприемништво и новите пазарни сегменти во руралните
средини“

РЕЗУЛТАТИ

Истражување на областите за вработување и потребите за обука на младите кои живеат во руралните средини, во однос на вработувањето и зеленото претприемништво

Модул за обука за вработување и зелено претприемништво за млади и професионалци

Виртуелна платформа за учење

Пилотирање

Кампања за подигнување на свеста

ПЛАТФОРМА

Иновативна платформа за учење што ќе помогне да се поттикне претприемништвото и
вработливоста на младите луѓе во руралните средини

Симнете други проектни резултати

ПАРТНЕРИ

6 партнери од Кипар, Грција, Италија, Северна Македонија, Словенија, Шпанија.

Green Up Yourself во кратки црти

Финансирање

Иницијативата е кофинансирана во рамките на програмата Еразмус+ на
Европската комисија, Клучна акција 2 – Партнерства за соработка во областа млади

Конзорциум

6 партнери од Кипар, Грција, Италија, Северна Македонија, Словенија,
Шпанија

Времетраење

Март 2023- Февруари 2025

Erasmus+ Project: 2022-2-ES02-KA220-YOU-000096446
Privacy Policy | Cookies Policy

Посетете ги нашите социјални медиуми за новости околу проектот Green Up Yourself и проектните аквитности!

Проектот Green Up Yourself е кофинансиран од Еразмус+ програмата на Европската Унија. Содржината на оваа веб страна е единствена одговорност на партнерството и ниту Европската комисија ниту Шпанската национална агенција (АНЕ) не се одговорни за каква било употреба на информациите содржани во неа.

Scroll to Top